Bulgaria 1964
vratza LIMESTONE reDiscover the beauty of Bulgarian stones...
en

Новини

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

О Б Я В А   „ПРЕДСЕДНИК ”  ЕООД   На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения   У...

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.001-0068-C01 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В „ПРЕДСЕДНИК" ЕООД“

                                             БЕНЕФИЦИЕНТ: „ПРЕДСЕРДНИК” ЕООД   АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-3.001-0068-C01 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В...

Започна изпълнението на проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г

                                                                                                                                  На 06.03.2017 г. фирма „ПРЕДСЕДНИК“ ЕООД започна изпълнението на проект по схема BG16RFOP002-2.002 „Развитие на...

Започна процедура „Избор с публична покана“

ПРЕДСЕДНИК ЕООД започна процедура „Избор с публична покана“ с предмет "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на линия за полиране на слабове от варовик“. Процедурата е свързана с...

Стартира проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

На 23 декември 2015 г. фирма „ПРЕДСЕДНИК“ ЕООД започна изпълнението на проект по схема BG16RFOP002-2.001: “Подобряване на производствения капацитет на МСП” по Оперативна програма „Иновации и...